ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย

กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร 6 ชั้น 9 เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล: reeddede.info@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Reed.Dede

  • คุณจิมาพร ปานรอด โทร.087-0445382
  • คุณวันวิสาข์ เหล่าเทพ โทร.083-9718236


ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน