ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมบ้านของ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงาน

                                                                       ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน