REED คืออะไร?

การใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 13 ของการใช้พลังงานรวมของประเทศ และมีอัตราเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยได้ดำเนินการส่งเสริมเรื่องการประหยัดพลังงานในบ้านอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่มโครงการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของบ้านอยู่อาศัยตัวอย่างในประเทศไทยกว่า 2,500 หลัง เพื่อจัดทำเป็นเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยขึ้น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปพัฒนาต่อให้อยู่ในรูปแบบ Residential Energy Efficiency Design (REED) สำหรับส่งเสริมการออกแบบบ้านอยู่อาศัยที่จะก่อสร้างใหม่ในอนาคต ให้เกิดผลในวงกว้างเช่นเดียวกับกฎหมายควบคุมด้านพลังงานในอาคารขนาดใหญ่ (มาตรฐาน Building Energy Code หรือ BEC)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน