ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมี 2 ส่วน คือ

  1. การขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน
    หากแบบบ้านของท่านผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย จะได้รับ "เกียรติบัตรรับรอง ว่าแบบบ้านของท่าน เป็นบ้านที่มีการออกแบบว่าด้วยการประหยัดพลังงานผ่านตามมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของ พพ."

  2. การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน
    หากบ้านของท่านได้รับคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินการประกวดเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พพ. โดยโล่รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ Gold, Silver และ Bronze ตามลำดับได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน