เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย Residential Energy Efficiency Design: REED

โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัยนี้ จะแบ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกณฑ์การรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน และ ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน