เกณฑ์การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน

          สำหรับแบบบ้านที่ผ่านเกณฑ์การรับรองจากส่วนที่ 1 แล้ว พพ. จะทำการพิจารณาคะแนนจากเกณฑ์ตัดสินการประกวดทั้งหมด 4 หมวด ซึ่งมีคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ประกอบด้วย
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน