คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. กรณีการขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน
  • ผู้สมัครเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรร, ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย, บริษัทรับออกแบบและสร้างบ้าน หรือ บุคคลทั่วไป
  • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 3 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และ บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์)
  • สามารถส่งผลงานได้โดยไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงานแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้
   (โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีบ้านที่สร้างแล้วเสร็จจริง)

 2. กรณีการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน
  • ผลงานที่จะผ่านเข้ารอบการประกวดนั้น จะต้องผ่านการรับรองแบบบ้านตามหลักเกณฑ์ส่วนที่ 1 กล่าวคือ เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานบ้านอยู่อาศัยของ พพ. ก่อน
  • ต้องมีบ้านจริงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2566
  • พพ.ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาหรือตัดสิทธิการรับรางวัล หากพบว่าแบบบ้านที่ส่งเข้าประกวดไม่ตรงตามที่สร้างจริง
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้ พพ.นำข้อมูลด้านแนวคิดในการออกแบบของผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน